gyortopys.gif (21153 bytes)

                                                 gboysco.jpg (141445 bytes)

From left to right:

Szabo Andras,  Szekeres Laszlo,  Moskoczi Ferenc.