gyortopys.gif (21153 bytes)

314 Children Martyrs from Györ

314 györi gyermekmártír

 

Dr.báró Apor Vilmos Gy?ri Püspök 1944. májusában a létrehozandó városi gettóról levelet ír. A Jaross Andor belügyminiszterhez címz?d? levél egyebek között a következ?ket tartalmazza: "Ezen intézkedés ellen, mely/.../büntet ártatlanokat, s?t bün?zésre még képtelen gyermekeket is,/.../tiltakozó szavam emelem fel,/.../"1 A kölcsön vett sorok mélyen meghatnak. S a nagy német gondolkodó Wilhelm Humboldt szavai is megidéz?dnek. Humboldt az általa kezdeményezet, -majd róla elnevezett- berlini egyetemen mondja: -Ebben az oktatási intézményben a fehér és feketeb?r, a hiv? és ateista, a n? és férfi számára minden, ami szép és bölcs egyenl?../E szavak után a tekintélyes tudós több pillanatnyi szünetet tartva gondolatait így zárja./ Csak a gyermekek azok, akik az egyenl?k között egyenlöbbek.2

Apor és Humboldt, -egy magyar f?pap és egy német tudós több mint száz esz-tend?s eltéréssel, történelmileg egymástól teljesen eltér? korszakban, számomra egy dologban hasonló véleményt fogalmaznak. Mert bármennyire is igaz, hogy az ötven, száz és 1-2 éves holocaust mártírt egyformán siratjuk. De azért az 1944. június 3-án, Gy?r városának gettójában született, és legfeljebb 12 napot él? Feldmár Péterke még is más. Apor püspök is okkal sejteti, hogy a 14 éves, vagy annál is fiatalabb leányka és fiúka annyira gyermek, hogy hatályos törvénnyel nem is büntethet?.

A 314 gy?ri gyermekmártír természetesen szerepel a szerz? által öt esztend? alatt gy?jtött városi zsidó soá áldozatok születési anyakönyvi dokumentációs adatsoraiban.3 A 3752 gy?ri holocaust mártír adatait /a városban 1941-es népszámláláskor 4500 izraelita vallás lakost számláltak/. feltehet?en megközelíti a vészkorszaki mártírok teljes névsorát. 4

E sorokban nem csak illik, hanem kötelez? az adatok forrásairól beszámolni. A kutatás forrásaként szolgál a Gy?rszigeti Izralita Temet? Emlékm?vében ?rzött, kézzel írt és 1947. június 15-én közzétett mártír névsor.5 Eme alkotás azonban csak az el? és utóneveket sorolja, ezért történelmi, tudományos követelményeket egymagában képtelen szolgálni. Az 1995-ben 300-400 adattal kiegészült soá névsor sem módosította az 1947-es fogyatékosságot. Ám kitartó kutatás közben több használható dokumentácóval ismerkedhetem meg.

Értékes kutatási forrás a Gy?r, Moson, Sopron Megyei Levéltár 1938-1944 évi zsidó vonatkozás iratai,6 a Gy?r Megyei Jogú Város Levéltárának Illet?ségi törzslapgy?jeménye /1840-1945/ A Törzslap gy?jtemény adataiból magas arány-bán állapítható meg a városban 1840-t?l él? zsidók anyakönyvi adatai.De a deportáltakról, illetve a mártírokról nem tud tájékoztatást adni. A "keresgélés" közben találkoztam Vámosi Vilmos túlél?vel. Az ? segítségével jutottam hozzá  -ha rövid ideig is- ama két kötetes gy?jteményhez, amely 1945. májusától 1945. szeptemberéig készült és két, három adattal tartalmazza a városimártírok neveinek többségét.7 Ilyen módon az említett dokumentációk együttesen sikeres alkotó munkát ígértek.

Aki több mint fél évszázad után kísérletet tesz több ezer mártírrá vált nevének a visszaszerzésére, az elkerülhetetlenül találkozik a fellelhet? dokumentációk hiányosságaival. Egyebek között sok olyan név tárul fel, amelyeknek adatai az Illet?ségi törzslapon, vagy más értékes dokumentáción valamilyen okból - nem szerepel, vagy csak töredékesen. Erre egy példa a sok közül. Gy?r Város Neológ Izraelita Hitközsége mártír f?rabbijának és családjának sincs Illet?ségi törzslapja. Más fellelhet? írás sem tartalmaz dr. Róth Emil négy tagú családjáról részletes adatokat. Már pedig dr. Róth és családja esetében különösen ill?nek véltem anyakönyvi adtaiknak a megszerzését. Ebben és sok más hasonló esetben kimondhatatlanul sokat segített Bonyhec Pálné városi anyakönyvvezet?.

A sikeres kutatáshoz szerencse is kell. Számomra e szövetséges is jelentkezett. A szerencse m?ve, hogy a város mártírjainak adataival majdnem egyid?ben, az egykori Gy?r Megye falvai deportáltjainak eredeti adatait "véletlenül" megleltem, feldolgozhattam. A Pusztai-, a Sokoróaljai- és a Tószigetcsilizközi járás falvai zsidó deportáltjainak községenkénti adatait a Magyar Országos Levéltár 80, 81, 84-es mikrofilmjei ?rzik. A több száz hiányzó falusi anykönyvi adat pótlásában a Megyei Levéltár munkatársai -majdnem mindig- sikerrel tudtak segítkezni.

A 314 Gy?rb?l deportált 1930-ban, vagy az azt követ? években született és mártírrá vált gyermekek -édesanyjukkal, nagyszüleikkel, id?sebb testvéreikkel- két marhavagon-szerelvényben érkeztek Auschwitzba. A Rába parti városból 1944.június 11-én elindított vonatot, a június 14-én összeállított szerelvén a "cél-állomáson" beérte. A kevés túlél? szerint 1944. június 15-én a szelekció is meg- történik. /Két 14 éven alatti gy?ri leány, illetve fiú jut át a "sz?résen"./ A gyermekeket, édesanyjukkal, /kisér? nagymamájukkal/ a "gázfürd?be", azaz a megsemmisít?be irányítják. Feltehet?en nem minden gyermek jutott el élve Auschwiztba. De ezekr?l nincs információ. Ezért keltez?dik a gyermek már-tírok életének lezáró dátuma -egységesen- az 1944. június 15-i nappal.

A visszaszerzett NEVEK, a gyermekmártír NEVEK sora is -sajnos- a napok, a hónapok, az évek elteltével mind hosszabbá váltak, válnak. 1998 tavaszán már majdnem kétszázas a gyermekmártír lista.Ekkor történik, hogy Gy?r Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által rendezend? települési holocaust gyászünnepség részévé teszi a gyermekmártírok névsorát. Az esztend?nként a májusi békenapján tartandó emlékezés szervez?i, a mártírnévsor egy-egy részének ismertetését az esemény részévé teszi.

/ folytatás  a lista  végén /

A HOLOCAUST GYÖRI GYERMEKMÁRTÍRJAI

Kiegészitett lista

( A félkövérrel irt nevek  -14-  az újak. )

Családi és utónév Anyja leányk. neve Sz. hely,év,hó,nap Élt: év-, hó-,napot

Adler Gyula Weiner Ágnes Gy?r,1934.aug. 6. 9. 10 .9.

Adler Mariené Schwarcz Margit Gy?r,1933.febr. 10. 11. 4. 5.

Baumel Júlika Weisz Katalin Gy?r,1941.jan. 21. 3. 4. 25.

Bányai Zsuzsika Klein Magda Gy?r,1944.jan. 12. 0. 5. 3.

Bárdos Éva Eichenbaum Klára Gy?r,1935.júni. 22. 8. 11. 15.

Bárdos György Eichenbaum Klára Gy?r,1932.ápr. 14. 12. 2. 3.

Bárdos Ibolya Eichenbaum Klára Gy?r,1931.jan. 22. 13. 4. 15.

Bárdos Mária Eichenbaum Klára Gy?r,1933.aug. 22. 10. 9. 24.

Beck Ágota Kopfstein Jolán Gy?r,1938.aug. 18. 5. 9. 27.

Beer Marianna Molnár Margit Gy?r,1932.júli. 8. 11. 11. 7.

Berán Anna L?winger Róza Gy?r,1938.ápr. 26. 6. 1. 19.

Berger György Strasser Szerény Gy?r,1933.máj. 15. 11. 1. 1.

Berger Vera Kauffmann Erzsébet Gy?r,1931.jan. 19. 13. 4. 25.

Békés Zsuzsika Braun Katalin Huszt,1939.nov. 3. 4. 7. 12.

Bing Erika Kaiser Rózsa Nyitra,1942.júni. 17. 1. 11. 28.

Blechner Veronika Wittmann Erzsébet Gy?r,1934. júni. 11. 10. 0. 4.

Bodanszky Dávid L?winger Ilona Gy?r,1939.febr. 21. 5. 3. 15.

Boskovitz Éva Engler Margit Gy?r,1937.okt. 11. 7. 8. 4.

Böhm Julianna Braun Kata Gy?r,1939.febr. 16. 5. 3. 29.

Csillag F. Mátyás Korein Józsa Gy?r,1932.ápr. 4. 12. 2. 11.

Deutsch András Geiger Sarolta Gy?r,1938.febr. 25. 6. 3. 20.

Deutsch Anna Singer Gizella Galg,1942.aug. 11. 1. 10. 4.

Deutsch Éva Strompf Berta Gy?r,1932.okt. 7. 11. 8. 8.

Deutsch György Hermann Sarolta Gy?r,1942.márc. 27. 2. 2. 18.

Deutsch Ilona Strompf Berta Gy?r,1932.okt. 7. 11 8. 8.

Deutsch Veronika Singer Gizella Galg,1936.márc. 10. 8. 3. 5.

Deutsch Zsófia, Singer Gizella Galg,1937.aug. 21. 6. 10. 24.

Deutsch Zsuzsika Singer Gizella Galg,1940.márc. 1. 4. 3. 14.

Diamant Tibor K?vári Róza Gy?r,1930.aug. 30. 13. 9. 15.

Drach Juditka Princz Katalin Gy?r,1943.nov. 21. 0. 6. 15.

Drach Juditka Grüngold Sarolta Gy?r,1944.febr. 1. 0. 3. 04.

Drach Tamás Kellner Józsa Gy?r,1938. máj. 28. 6. 0. 17.

Drach Vera Rosenberg Antónia Gy?r,1930.júni. 16. 13. 11. 29.

Drach Zsuzsika Rosenfeld Jolán Gy?r,1938.júli. 4. 5. 11. 11.

Dringler Klára Klein Margit Gáló,1936.jan. 7. 8. 5. 10.

Dringler Mária Klein Margit Gáló,1938.júni 9. 6. 0. 6.

Eckmann Judit Koch Ilona Gy?r,1941.márc. 19. 3. 2. 4.

Eckstein Andor Vogl Margit Gy?r,1931.júni. 6. 13. 0 9.

Engel Andor Spirer Sarolta Gy?r,1931.máj. 21. 13. 0. 25.

Engel György Spirer Sarolta Gy?r,1934.júli. 7. 10. 0 8.

Engel Marika Félix Zsófia Gy?r,1932.márc. 18. 12. 2. 27.

Erdély Éva Krausz Erzsébet Gy?r,1932. máj. 10. 12. 1. 5.

Feldmár Péter Singer Erzsébet Gy?r,1944.júni. 3. 0. 0. 12.

Fischer Judit Ungár Aranka Gy?r,1932.okt. 3. 11. 6. 12.

Fleischmann Ervin Salczer Erzsébet Gy?r,1935.okt. 25. 8. 8. 20.

Fleischmann Ilona Salczer Erzsébet Zóly,1930.dec. 19. 13. 5. 26.

Fleischmann Jen? Salczer Erzsébet Gy?r,1933.dec. 29. 10. 6. 16.

Fleischmann Mihály Salczer Erzsébet Gy?r,1941.júli. 25. 2. 10. 20.

Fleischmann Tamás Königsberg Piroska Gy?r,1934.márc. 20. 10. 2. 25.

Fleischmann Teréz Fischer Magdolna Gy?r,1941.máj. 11. 3. 1. 4.

Fleischman Vera Keller Olga Dés, 1937. júli. 20. 6. 10. 25.

Fodor Péter Varga Éva Léva,1940.ápr. 16. 4. 2. 1.

Földes László Somló Erzsébet Gy?r,1935.júli. 11. 9. 11. 4.

Frankl Béla Mandl Erzsébet Gy?r, 1933.okt. 10. 10. 8. 5.

Frankl György Sulzbeck Róza Gy?r,1932.szept. 22. 11. 8. 23.

Frankl György Mandl Erzsébet Gy?r,1940.ápr. 6. 4. 2. 9.

Frenkl György Ernst Erzsébet Gy?r,1935.szept. 12. 9. 9. 3.

Frenkl Juditka Ernst Erzsébet Gy?r,1931 márc. 20. 13. 2. 25.

Freund Marianna Rujder Laura Gy?r,1930.szept. 13. 13. 9. 2.

Friedmann Zsuzsi Adler Ilona Gy?r,1933.máj. 19. 11. 0. 26.

Frischmann György Winkler Margit Gy?r,1935.máj. 15. 9. 1. 0.

Frischmann Gyula Gross Ella Gy?r,1930.jan. 22. 14. 5. 7.

Fuchs Gábor Weisz Ilona Gy?r,1938.dec. 14. 5. 5. 29.

Fürst Éva Singer Frida Sasvár,1941.jan. 5. 3. 3. 10.

Fürst Péter A. Lang Ilona Gy?r,1938.márc. 12. 6. 3. 3.

Galambos Vera Steiner Rózsa Gy?r,1932.júli. 22. 11. 10. 24.

Gálos Gyula Klein Anna Gy?r,1933.ápr. 12. 11. 2. 3.

Geiger Tamás Hauser Mariska Gy?r,1931.febr. 24. 13. 3. 19.

Gergely Erzsébet Neumann Anna Gy?r,1942.márc. 8. 2. 3. 7.

Gergely Magdolna Rosenfeld Aranka Gy?r,1932.jan. 23. 12. 4. 22.

Ger? Évike Kallós Magda Gy?r,1936.ápr. 1. 8. 2. 14.

Gerstl Edit Kellner Erzsébet Tátraf?,1933.febr. 2. 10. 4. 13.

Glaser Marika Cziffer Júlia Gy?r,1942.máj. 25. 2. 0. 21.

Glück Péter Róth zsuzsanna Gy?r, 1940. ápr. 26. 4. 1. 19.

Goldstein Iván Keller Margit Gy?r,1935.okt. 6. 9. 8. 9.

Goldstein Miklós Kucsera Júlia Galga,1936.máj. 11. 8. 1. 4.

Goldstein Tibor Grosz Jolán Gy?r,1934.júli. 30. 9. 11. 15.

Grai Andor Wilhelm Margit Gy?r,1935.júni. 3. 9. 0. 12.

Gróf Miklós Szidon Malvin K?vár,1938.márc 23. 6. 2. 22.

Grosz László Mayer Gizella Gy?r,1933.júli. 10. 10. 11. 5.

Grosz Ottó Mayer Gizella Gy?r,1930.jan. 28. 14. 4. 17.

Grosz Zsuzsa Klein Rózsi Gy?r,1934.aug. 15. 9. 10. 1.

Grünberg Edit Glaser Irén Gy?r,1943.febr. 11. 1. 4. 4.

Grünwald Marianna Krausz Jolán J. Gy?r,1937.szept. 15. 6. 9. 0.

Grünzweig Magdus Friedmann Erzsébet Gy?r,1936.febr. 15. 8. 4. 0.

Harstein Albert Schwarcz Teréz Gy?r,1933.ápr. 30. 11. 1. 15.

Harstein Edit Schwarcz Teréz Gy?r,1938.febr. 6. 6. 4. 9.

Harstein Emil Schwarcz Teréz Gy?r,1932.febr. 27. 12. 3. 18.

Harstein Gabriella Schwarcz Teréz Gy?r,1936.febr. 20. 8. 3. 25.

Harstein Lajos Schwarcz Teréz Gy?r,1930.júli. 16. 13. 11. 29.

Hirsch Andor Stadler Janka Gy?r,1932.febr. 11. 12. 4. 4.

Hoffmann Katalin Raab Erzsébet Zág,1942.márc. 10. 2. 3. 5.

Holczer Albert Schwarcz Ilona Gy?r,1930.júni. 28. 13. 11. 17.

Holczer Andris Szende Magda Szerd,1942.okt. 7. 1. 3. 8.

Holczer Edit Schwarcz Ilona Gy?r,1938.márc. 17. 6. 2. 28.

Holczer Emil Schwarcz Ilona Gy?r,1934.okt. 14. 9. 8. 1.

Holczer Kálmán Schwarcz Ilona Gy?r,1931.okt. 4. 12. 8. 11.

Horváth Péter Magyar Mária Dunak?,1940.jan. 22. 4. 4. 23.

Janovitz Éva Wosner Veronika Gy?r,1930.szept. 21. 13. 8. 2.

József Piroska Bárász Etel Simonmajor,1936.okt18. 7. 7. 27.

József Rózsa Bárász Etel Gy?r, 1940.aug.-00 31. 3. 9. 16.

Jucker Éva Steiner Gizella Gy?r,1933.máj. 11. 11. 1. 4.

Jucker Judit Steiner Gizella Gy?r,1937.okt. 25. 6. 7. 21.

Kardos Emil Fleischner Margit Gy?r,1931.aug. 18. 12. 11. 27.

Karpelesz Ágnes Weisz Ilona Kál,1930.márc. 30. 14. 2. 15.

Karpelesz István Weisz Ilona Kál,1940.márc. 11. 4. 3. 4.

Karpelesz Lilly Weisz Ilona Kál,1936.nov. 12. 7. 7. 3.

Karpelesz Marton Weisz Ilona Kál,1932.dec. 15. 11. 6. 0.

Karpelesz Péter Schwarcz Adél Tátk?,1932.jún. 21. 11. 11. 24.

Kastner Edit Gerstl Jozefa Gy?r,1935. júni. 27. 8. 11. 15.

Kastner Mariann Gerstl Jozefa Gy?r,1939.dec. 4. 5. 5. 11.

Kastner Rózsa Gerstl Jozefa Gy?r,1933.febr. 8. 11. 4. 7.

Katona Judit Egermann Ilona Gy?r,1936.márc. 5. 8. 3. 10.

Kálmán Jutka Friem Olga Gy?r,1944.febr. 3. 0. 4. 12.

Kelemen Magdus Balogh Lili Gy?r,1934.okt. 11. 9. 7. 4.

Kelemen Vera Balogh Lili Gy?r,1944. máj. 6. 0. 1. 9.

Kemény Miklós Révész Ilona BuP,1940. szept. 26. 3. 8. 19.

Kesztler Ágnes Weisz Jolán Galg,941.szept. 11. 3. 9. 12.

Klein Andor Rosenthal Olga Páris,1938. aug. 8. 6. 10. 7.

Klein György Arányi Erzsébet Gy?r,1938. aug. 14. 6. 10. 1.

Klein László Krausz Anna Gy?r,1930. nov. 1. 13. 6. 14.

Klopfer János Klopfer Frida Gy?r,1932.dec. 10. 11. 5. 5.

Knapp Marika Szántó Erzsébet Gy?r,1932.máj. 16. 12. 0. 15.

Koch Ágnes Földes Julianna Gy?r,1933.ápr. 8. 11. 2. 29.

Koch Magdolna Földes Julianna Gy?r,1936.márc. 16. 8. 2. 29.

Kohn Ferenc Spitzer Olga Gy?r,1938.ápr. 16. 8. 1. 29.

Kohn Katalin Nagel Etel Gy?r,1931.szept. 30. 12. 8. 15.

Kohn László Spitzer Olga Gy?r,1934.márc. 25. 10. 2. 21.

Komlós Miklós Nyitrai Rózsi Gy?r,1933.márc. 31. 11. 2. 15.

Kopfstein Zsuzsa Kanitz Ilona Gy?r,1931.ápr. 29. 13. 1. 17.

Krausz Ágnes Kohn Kornélia Gy?r,1933.márc. 14. 11. 3. 1.

Krausz Ferenc Csillag Magdolna Gy?r,1943.szept. 12. 0. 11. 3.

Krausz György Krausz Irma Gy?r,1933.dec. 14. 10. 6. 1.

Krausz Ilona Róth Margit Gy?r,1935.júni. 12. 9. 0. 3.

Krausz Irén Fischer Erzsébet Gy?r,1931.márc. 22. 13. 2. 24.

Krausz István Krausz Irma Bátka,1937.okt. 27. 7. 7. 19.

Krausz János Grünhut Gizella Szend,1935.aug.- 7. 8. 10. 8.

Krausz József Raab Margit Gy?r,1931.júli. 3. 12. 11. 12.

Krausz József Fischer Erzsébet Szisk,1937.máj. 30. 7. 0. 15.

Krausz Judit Wilkovits Hajnal Nág,1933.jan. 3. 11. 5. 2.

Krausz László Raab Margit Ga1g,1931.máj. 29. 13. 0. 17.

Krausz Marcsa Szilágyi Erzsébet Gy?r,1930.febr. 12. 14. 4. 3.

Krausz Márta Csillag Magdolna Gy?r,1937.márc. 25. 7. 2. 20.

Krausz Miklós Krausz Irma Óvár,1935.szept. 2. 8. 9. 13.

Krausz Péter Vértes Margit Gy?r,1936.aug. 24. 7. 9. 22.

Krausz Péter József Márta Gy?r,1942.szept. 26. 1. 8. 19.

Krausz Zsuzsika Rosenberg Aranka Gy?r,1931.júli. 23. 12. 10. 22.

Lang István Volkmayer Katalin Ungó,1943.máj. 10. 1. 0. 5.

Lang László Volkmayer Katalin Ungvár,1938.szept. 16. 6. 3. 1.

Lang Márta Volkmayer Katalin Ungvár,1936.máj. 30. 8. 0. 15.

Laufer Tamás Fischer Erzsébet Munk,1940.febr. 17. 3. 4. 2.

Lázár Zsuzsika Blau Ilona Gy?r,1936.dec. 12. 7. 7. 3.

Ländler Piri Gross Sári Gy?r, 1936.máj. 6. 8. 1. 9.

Ländler Tibi Kerpl Julianna Gy?r,1933.ápr. 15. 11. 2. 0.

Leszlauer Magdi Korda Ágnes Ács,1934.júli. 19. 9. 11. 19.

Leszlauer Miklós Korda Ágnes Ács,1932.szept. 21. 11. 11. 26.

Leszlauer Zolika Brüll Blanka Gy?r,1930.nov. 16. 13. 7. 29.

Leuchter Egon Schwarcz Amália Porkó,1932.jan. 31. 12. 5. 16.

Lörincz Gyurka Füredi Erzsébet Gy?r,1937.nov. 23. 6. 6. 22.

L?winger Elemér Berger Mária Gy?r,1938.nov. 9. 5. 7. 6.

L?winger Jóska Spitzer Aranka Gy?r,1935.febr. 8. 9. 4. 7.

Lukács Miki Grosz Vera Gy?r,1943.júni. 21. 0. 11. 24.

Lunczer Jancsi Blau Ilona Jóka,1930.júni. 19. 13. 11. 26.

Lusztig Marian Weisz Paula Nés,1936.aug. 27. 7. 9. 18.

Mayer Miklós Kóth Erzsébet Gy?r,1935.febr. 20. 9. 3. 25.

Meller Jóska Vida Adrienne Gy?r,1931.júli. 13. 12. 11. 2.

Meller Terike Vida Adrienne Gy?r,1938.ápr. 30. 6. 1. 15.

Mendelsohn Ern? Szalczer Rozália Gy?r,1944.febr. 2. 0. 4. 13.

Mendelsohn Évi Szalczer Rozália Gy?r,1936.júli. 30. 7. 10. 15.

Mendelsohn Jutka Stern Ágnes Gy?r,1933.dec. 14. 10. 6. 1.

Mendelson Márta Szalczer Rozália Gy?r,1942.máj. 13. 2. 1. 2.

Mészáros Mária Braun Éva Fenyves,1930.júl. 18. 13. 10. 27.

Mosonyi Peti Hermann Edit Sziek,1937.máj. 9. 7. 1. 6.

Neubauer Palika Stern Hermina Som,1936.febr. 3. 8. 4. 12.

Neugebauer Peti Braun Franciska Gy?r,1942.júni 8. 2. 0. 7.

Neumann Trudi Grünblatt Malvin Gy?r,1931.nov. 13. 2. 5. 2.

Neumann Lacika Konrád Sarolta Gy?r,1935.febr. 5. 9. 4. 10.

Neumann Peti Blau Anna Bécs,1935.dec. 13. 8. 6. 2.

Neumann Tibi Konrád Sarolta Gy?r,1931.ápr. 27. 13. 1. 18.

Neuwirth Etelka Neuwirth Hajnal Gy?r,1932.márc. 23. 12. 2. 22.

Neuwirth Iboly Neuwirth Hajnal Gy?r,1933.júli. 9. 0. 11. 6.

Neuwirth Ilona Neuwirth Hajnal Gy?r,1938.szept. 8. 5. 9. 7.

Neuwirth Margit Ehrenthal Sári Gy?r,1936.szept. 13. 7. 8. 2.

Neuwirth Márti Ehrenthal Sári Gy?r,1933.okt. 27. 10. 7. 18.

Neuwirth Tomi Neuwirth Hajnal Gy?r,1940.júli. 12. 3. 11. 7.

Neuwirth Tihamér Neuwirth Hajnal Gy?r,1935.máj. 20. 9. 0. 25.

Ormos Évi Weisz Mária Gy?r,1934.júni. 8. 10. 7. 7.

Patak Gyuri Szeg? Rózsi Gy?r,1930.szept. 8. 13. 9. 7.

Pál István Szántó Kornélia Gy?r,1930.ápr. 27. 14. 1. 18.

Pál István Szücs Ágnes Gy?r,1944.márc. 13. 0. 3. 2.

Pelczer Gyuri Reu Irma Bérc,1932.szept. 27. 11. 8. 18.

Perényi Jutka Geiger Jolán Désd,1940.szept. 25. 3. 8. 20.

Perényi Vilma Krausz Éva Bpest,1933.dec. 31. 10. 6. 15.

Perl Zsuzsika Weisz Emma Ungvár,1932.máj. 16. 12. 0. 29.

Pieck Peti Wohl Zsuzsanna Gy?r,1940.márc. 10. 4. 3. 5.

Pollák Évi Weisz Edit Déva,1939.máj. 13. 5. 1. 2.

Pollák Margó Szücs Ágnes Sió,1942.júli. 11. 1. 11. 4.

Raab György Wittmann Livia Gy?r,1935.márc. 1. 9. 3. 14.

Raab Zoli Barber Jolán Gy?r,1941.szept. 16. 2. 8. 29.

Rajnák Vera Krausz Erzsébet Gy?r,1930.szept. 21. 13. 8. 24.

Rauschnitz Peti Buszbaum Zsuzsa Gy?r,1940.dec. 25. 3. 5. 20.

Rechberger János Bakonyi Olga Gy?r,1930.júli. 1. 13. 11. 14.

Reiner Edit Lang Olga Gyula,1933.dec. 13. 0. 6. 2.

Reiner Zsuzsi Bruch Mária Gy?r,1937.febr. 27. 7. 3. 18.

Riegler Zoli Steiner Ilona Gy?r,1931.jan. 8. 13. 5. 7.

Rosenberg Mari Tolnai Erzsébet Gy?r,1933.ápr. 29. 11. 1. 16.

Rosenfeld Andor Klein Lenke Gy?r,1930.máj. 30. 14. 0. 15.

Rosenfeld Mari Kohn Margit Gy?r,1935.szept. 26. 8. 8. 19.

Rosenfeld Pali Steiner Erzsébet Gy?r,1930.jan. 6. 14. 5. 9.

Rosenfeld Vera Schwarcz Livia Gy?r,1930.dec. 16. 13. 5. 29.

Róth Eszti Banet Erzsébet Gy?r,1937.ápr. 11. 7. 2. 4.

Róth Gyuri Banet Erzsébet Kunsz,1933.jan. 27. 11. 4. 18.

Rothauser Vera Schnabel Margit Vep,1942.szept. 21. 1. 8. 24.

Salczer Noémi Segál Lili Gy?r,1935.nov. 1. 8. 7. 14.

Salgó Ágnes Fürst Aranka Gy?r,1930.aug. 3. 13. 10. 12.

Sas Ferkó Weisz Aliz Som, 1932.máj. 21. 9. 0. 24.

Schal Gyuri Fischer Szeréna Gy?r,1936.szept. 16. 7. 8. 29.

Schal Klári Fischer Szeréna Gy?r,1935.máj. 26. 9. 0. 19.

Scheiber Évi Spitzer Margit Gálfa,1943.ápr. 13. 1. 2. 2.

Schlesinger Tomi AdlerJanka Gy?r,1932.ápr. 10. 12. 2. 5.

Schmideg Imre Geistler Franciska Gy?r,1937.máj. 28. 7. 0. 17.

Schmideg Júli Neu Klára Gy?r,1940.okt. 3. 3. 8. 12.

Schönberg Andris Fuchs Jolán Gy?r,1934.jan. 15. 10. 5. 0.

Schönfeld Ági Krausz Kató Gy?r,1936.szept. 26. 7. 8. 19.

Schönfeld Elli Krausz Kató Gy?r,1933.ápr. 26. 11. 1. 19.

Schönfeld Ferenc Krausz Kató Gy?r,1938.aug. 31. 5. 10. 15.

Schönfeld István Krausz Katalin Gy?r,1933.ápr. 28. 11. 1. 17.

Schönnenfeld Ferenc Krausz Katalin Nogf?,1938.júli. 20. 5. 10. 25.

Schwarcz Ervin Deutsh Judit Muravár,1934.jan. 21. 10. 4. 24.

Schwarcz Évi Krausz Erzsébet Gy?r,1939.júli. 26. 4. 11. 19.

Schwarcz Gyuri Spitzer Róza Gy?r,1937.nov. 27. 6. 7. 18.

Schwarcz Izidor Reichmann Magda Gy?r,1936.márc. 18. 8. 2. 27.

Schwarcz Jóska UngerSzerén Gy?r,1936.ápr. 1. 8. 2. 14

Schwarcz Judit Bruck Teréz Gy?r,1930.márc. 6. 14. 3. 9.

Schwarcz Margit Reichmann Margit Gy?r,1934.júli. 10. 9. 11. 5.

Schwarcz Miklós Reichmann Margit Gy?r,1941.jan. 28. 3. 4. 17.

Singer Andi Fleisch Róza Gy?r,1930.ápr. 3. 14. 2. 2.

Singer Ági Frankl Margit Gy?r,1941.márc. 22. 3. 2. 23.

Singer Ágnes Feldmár Erzsi Gy?r,1939.márc. 26. 5. 2. 19.

Singer Évi Frankl Ilona Bácsa,1930.nov. 4. 13. 7. 11.

Singer Magdus Schwarcz Anna Dunafa,1935.ápr. 11. 9. 2. 4.

Singer Mari Deutsc Magda Dunaszeg,(Gym)1942.máj. 13. 2. 1. 2.

Singer Márti Frankl Ilona Gy?r,1933. júni. 20. 10. 11. 25.

Singer Miki Szigeti Ilona Völgy,1933.júni. 19. 10. 11. 26.

Singer Rózi Schwarcz Anna Bácsa,1933.ápr. 15. 11. 2. 0.

Somló Mari Weisz Ilona Gy?r,1938.máj. 24. 6. 1. 21.

Somogyi Évi Boskovitz Zsuzsa Gy?r,1936.márc. 15. 8. 3. 0.

Somogyi Péter Klein Klára Gy?r,1944.máj. 14. 0. 1. 1.

Sontag Juditka Berán Irén Gy?r,1933.okt. 19. 10. 7. 26.

Spiegel Évi Weisz Sarolta Gy?r,1930.okt. 6. 13. 8. 9.

Spielmann Andi Gold Arany Gy?r,1934.febr. 23. 10. 3. 22.

Spielmann Évi Blum Rózi Gy?r,1938.ápr. 8. 6. 2. 7.

Spielmann Jutka Hazai Daisy Halma,1943.máj. 30. 1. 0. 15.

Spitzer Andi L?win Regina Tiszaf?,1930.júli. 17. 13. 11. 28.

Spitzer Márti Spitzer Berta Gy?r,1939.máj. 16. 5. 0. 29.

Stadler Isti Singer Frida Óvár,1935.okt. 21. 8. 7. 24.

Steiner Judit Jusztic Ilona Sósk?,1931.júli. 21. 12. 11. 24.

Steiner Judith Berán Irén Gy?r, 1933.okt. 9. 10. 8. 6.

Steiner Márti Weisz Ilona Gy?r,1938.márc. 14. 6. 3. 1.

Steiner Petike L?wi Ilona Gy?r,1935.júni. 13. 8. 11. 28.

Stelczer Ági Halpern Szerén Gy?r,1942.márc. 23. 2. 2. 22.

Stelczer Tomi Halpern Szerén Gy?r,1936.okt. 27. 7. 7. 18.

Stern Évi Winkler Klára Gy?r,1934.júli. 28. 9. 11. 17.

Stern Évi Schreiber Ilona Gy?r,1940.okt. 25. 3. 7. 20.

Stern Feri Krausz Veronika Vágrét,1935.okt. 12. 8. 7. 3.

Stern Ferkó Grünhut Margit Gy?r,1933.jan. 17. 11. 4. 28.

Stern József Ormos Rozália Gy?r,1934.okt. 16. 9. 9. 29.

Stern Judit Schreiber Ilona Gy?r,1944.máj. 14. 0. 1. 1.

Stern Kati Winkler Klára Gy?r,1940.júli. 17. 3. 11. 28.

Stern Pali Korin Judit Gy?r,1939.júli. 29. 4. 11. 16.

Stern Tomi Bárdos Livia Gy?r,1937.febr. 11. 7. 4. 4.

Strasser Dávid Snyders Paula Gy?r,1933.máj. 13. 11. 1. 2.

Strasser Ern? Snyders Pala Gy?r,1942.júni. 21. 1. 11. 24.

Strasser Eszti Snyders Paula Gy?r,1931.okt. 19. 12. 7. 26.

Strasser Márkus Snyders Paula Gy?r,1930.aug. 2. 13. 10. 13.

Strasser Sámuel Snyders Paula Gy?r,1936.júli. 3. 7. 11. 12.

Sugár Marietta Nemsitz Margit Gy?r,1930.júni. 16. 13. 11. 29.

Szabó Éva Weisz Ilona Stier,1939.máj. 17. 5. 0. 28.

Szabó Gyuri Weisz Ilona Désfa,1933.júli. 8. 10. 11 7.

Szántó Miki Weltner Róza Móhida,1934.jan. 17. 10. 4. 28.

Szántó Tibi Weltner Róza Móhi,1937.júli. 22. 6. 11. 23.

Székely Feri Wittmann Katalin Gy?r,1930.júni. 11. 14. 0. 4.

Szilágyi Lali Jusztic Teréz Gy?r,1936.máj. 15. 8. 1. 0.

Szobel János Kubel Edit Gy?r,1933.nov. 26. 10. 6. 19.

Toth Ibi Löbl Berta Gy?r,1935.nov. 24. 8. 6. 21.

Trostler Ági Nemsitz Olga Gy?r,1933.ápr. 28. 11. 1. 17.

Trostler Tomi Nemsitz Olga Gy?r,1930.nov. 6. 13. 7. 9.

Trödl Norbi Wilhelm Sarolta Arsó,1931.máj. 7. 13. 1. 8.

Ullmann Feri Neufeld Erzsébet Gy?r,1931.aug. 21. 12. 9. 24.

Ungár Évi L?winger Sári Szend,1937.máj. 17. 7. 0. 28.

Ungár György Trostler Ilona Gy?r,1932.márc. 3. 12. 3. 12.

Ungár Magdi Wittmann Frida Jóka,1935.aug. 4. 8. 10. 11.

Ungár Vera Glauber Hermin Gy?r,1938.júli. 19. 5. 11. 26.

Unger Margit Politzer Karolin Bpest,1936.okt. 7. 7. 10. 8.

Vais Edit Löbl Helén Gy?r,1932.okt. 25. 11. 7. 20.

Vais Ern? Löbl Helén Gy?r,1931.aug. 1. 12. 8. 14.

Vais Miklós Löbl Helén Gy?r,1934.máj. 13. 10. 1. 2.

Weil Zsuzsanna Krausz Kató Bakonyk?,1937.máj. 13. 7. 1. 2.

Weintraub Andor Beldegrun Éva Gy?r,1933.júni. 16. 10. 11. 29.

Weintraub Sándor Beldegrun Éva Gy?r,1933.júni. 16. 10. 11. 29.

Weintraub Zsuzsika Beldegrun Éva Gy?r,1934.okt. 1. 9. 7. 14.

Weisz Béla Berán Ilona Gy?r,1930.júni. 30. 13. 11. 15.

Weisz Gyuri Neubauer Erzsébet Arad,1935.máj. 10. 9. 1. 5.

Weisz Judit Winkler Irén Várk?,1938.máj. 27. 6. 0. 18.

Weisz Tomi Grosz Éva Déva,1940.aug. 11. 3. 10. 4.

Weisz Vilmos Deutsch Róza Gy?r,1931.márc. 11. 13. 3. 4.

Weisz Zsuzsi Winkler Irén Gy?r,1934.szept. 9. 9. 9. 6.

Wilhelm Jóska Schimmel Ilona Gy?r,1935.dec. 24. 8. 5. 21.

Wilkovits Mór Weisz Katalin Wörth,1932.dec. 11. 11. 5. 4.

Winkler Miki Fleisch Leontin Gy?r,1932.júli. 13. 11. 11. 2.

Winkler Róbert Fleischmann Leontin Gy?r,1930.nov. 9. 13. 6. 6.

Wittmann Ágnes Weisz Flóra Feny?p.1941.júli. 7. 3. 11. 8.

Wollner Marianna L?wbér Valéria Gy?r,1934.febr. 24. 10. 3. 21.

Zimmermann Judit Kaufmann Róza Nub,1938.márc. 17. 6. 2. 28.

/Folytatás a 2. oldalról./

A rendez?ség és a betenító pedagógusok a kezdeményezés erkölcsi értékét igyekeztek n?velni. Felismerték. hgy az 1998-ban már 195-ös adatsor egyetlen programban, az el?adó diákoknak és a gyászünnepségi résztvev?knek egyaránt sok és fárasztó is. Helyesen az id?közben 301a-re emelked? adatsor három részre osztódik. Az els? A-tól K-ig rész 1998-ban, az L-t?l R-ig 1999-ben került "bemutatásra". S 2000-ben a gy?riek a gyermekmártírnévsor harmadik befejez? részét ismerik meg. A Holocaust Emlékmü lépcs?in a tiszteséges gy?ri feln?ttek és ifjak virággal, virággal, sok-sok virággal jelzik, NEM FELEJHETJÜK!

Lónyai Sándor

Források:

1 . Randolf L. Braham: A népirtás politikája. /Belvárosi Könyvkiadó,1997./ 658/o.

2 . Új magyar lexikon 3. /Akadémiai Kiadó, 1960./ 338/o.

3 . Az e sorokat is készit? szerz? mznkájáról -illetve a Person ART Kiadó által gondozandó könyvr?l van szó.

4 . A legtöbb holcaust kutató szerint Gy?rben 1944. májusában 4300-4350 izraelita szerepel a település nyil-vántartásában.. /A számadat a családjától távol lév? munkaszolgálatost is tartalmazza./ A vészkorszakot túlél?k száma 650-750 feln?tt férfi és n?. Ám ezek közül nem mindenki tér vissz városába.

5 . Az 1947. június 15-e a Gy?ri Mártírok Emlékm?ve avatásának a napja.

6 . A Gy?r, Moson, Spron Megyei Levéltár e dokumentációi els?sorban a zsidó törvények hatásait illusztrlják.

7 . Az 1945. májusától 1945, december végéig készitett összeírás nagy értéke, hogy a mártírokról az el? és utó-neket kiegészíti 2-3 további adattal.