gyortopys.gif (21153 bytes)

Kemény József

 

Kemény József

(Miskolc, 1876. november 25. - Auschwitz, 1944. j?ni- us ?) k?zgazd?sz, t?rt?n?sz, kult?rbizotts?gi vezet?s?gi tag. A miskolci sz?let?s? Kem?ny (Klein) J?zsef gyermeki ?let?nek egy r?sz?t Nyiregyh?z?n t?lti. Ekkor jog?sz ?desapja a kelet-magyarorsz?gi v?rosban dolgozik. A Kem?ny csal?d J?zsef nev? gyermeke 1890-ben ker?l Gy?rbe ?s a v?ros f?re?liskol?j?nak a tanul?ja lesz. Az 1894-es ?retts?gi ut?n p?nz?gyi ?s sz?mviteli oklevelet szerez. A v?rosi ?nkorm?nyzat p?nz?gyi tan?csosi munkak?r?t p?ly?zattal nyeri el. A v?rosh?zi k?zgazdas?gi munk?lkod?s mellett fejleszti kultur?lis ?rdekl?d?s?t.

M?r k?z?piskol?s kor?ban, az oktat?si int?zm?ny ?nk?pz?k?r?ben igazolja irodalmi ?rdekl?d?s?t ?s k?pess?g?t is. A Gy?ri H?rlapban ?s t?bb m?s f?rumban k?zlik ?r?sait.

1910-ben h?zass?got k?t az ?sz?ron 1883. november 11-?n sz?letett Csillag Irm?val. K?t gyermek?k(P?l, 1911. november 25. Zolt?n, 1914. janu?r 15.) sz?letik. A csal?dalap?t?s, a gyermekek nevel?se nem sz?nteti meg Kem?ny J?zsef kultur?lis ?rdekl?d?s?t. Ellenkez?leg, ?rdekl?d?se sz?lesedik. Bekapcsol?dik a v?rosi neol?g izraelita kultur?lis szervezetek tev?kenys?geibe. Bev?lasztj?k a vezet?s?gbe ?s arra ?szt?nzik, hogy a legk?l?nb?z?bb int?zm?nyek dokument?ci?inak a felhaszn?l?s?val ?rja meg a gy?ri izraelita k?z?ss?g t?rt?net?t. Kem?ny 1926-ban a biztat?soknak megfelel?en, hozz?fog a gy?ri, illetve az egykori Gy?r-Sziget k?zs?g zsid?s?ga iratainak gy?jt?s?hez. S kerek n?gy esztend? alatt feldolgozza a v?rosi neol?g ?s ortodox zsid?s?g 1791-ben t?rt?nt letelep?l?s?t?l, az 1930-ig eltelt, esem?nyekben gazdag hist?ri?t. Kem?ny J?zsefnek a V?zlatok a gy?ri zsid?s?g t?rt?net?b?l c?m? alkot?sa a t?m?ban a 20. sz?zad v?g?ig is egyed?l?ll?, sz?nvonalas alkot?s. K?l?n?sen az 1940-es ?vek puszt?t? viharai ut?n mutatkozik Kem?ny k?nyv?nek p?tolhatatlan ?rt?ke. Dr. Kall?s Henrik, a korszak hitk?zs?gi eln?ke ?rja a k?nyv el?szav?ban. "A szerz?nek/.../h?la ?s k?sz?net a nagy munk??rt, amellyel ezeket a nek?nk sokszorosan ?rt?kes adatokat megmentette a sz?tsz?r?d?st?l ?s feled?st?l."

A k?nyv megjelen?s?t?l eltelt 70 esztend? Kall?s gondolatait igazolj?k, meger?s?tik. H?t ?vtized esem?nyei azt is sugallj?k, hogy Kem?ny m?ltatand? k?nyve meg?rdemeln? az ?j kiad?st.

Az 1940-es tragikus esem?nyek a Kem?ny csal?dot sem ker?lik el. Bek?nyszer?lnek a gett?ba, majd a deport?l? marhavagonba. A csal?df? ?s hitvese is r?ker?l a m?rt?rok list?j?ra.

 

I. Kem?ny J?zsef: V?zlatok a gy?ri zsid?s?g t?rt?net?b?l. Nyomatott a Gy?ri H?rlap gyorssajt?j?n, 1930. Dom?n Istv?n: A Gy?ri Izraelita Hitk?zs?g t?rt?nete (1930-1947), Budapest, 1979. Kiadja: A Magyar- orsz?gi Zsid? Hitk?zs?gek Monogr?fi?i, Budapest. 5/o. Gy?r Megyei V?ros Lev?lt?ra: Illet?s?gi t?rzslap, 1910/3452. Gy?ri Magyar Ki- r?lyi F?re?liskola, Nyomtatta a Gross Testv?rek ?zeme. 1906-1907.