gyortopys.gif (21153 bytes)

 

noldi 14.jpg (55621 bytes)

Rosenberg I.,  Weisz Noldi, Neuwirth Kiki.