gyortopys.gif (21153 bytes)

Snyders Jakab

Gyor Orthodox Hitkozseg Forabbija

(A beszamolo erkezett koszonettel Lonyai Sandor, Budapest,  szivessegenek.)

Snyders Jakab (Amsterdam, 1833. - Gyor, 1904.) forabbi, hitoktato.

Az elemi m?velts?get sz?l?v?ros?ban kapja. S m?r ifj? kor?ban hozz?kezd a zsid? vall?s alapos megismer?s?hez. Sz?leinek t?mogat?s?val 1851-ben a n?metorsz?gi Swei-bachban ?s W?rsr?genben tev?kenyked? hittudom?nyi int?zm?ny hallgat?ja. A k?t n?met v?rosban szerzett tud?s?nak tov?bb gyarap?t?sa c?lj?b?l 1865-ben be-iratkozik a Pozsonyi Nyilv?nos Rabbik?pz? Iskol?ba. Itt 1869-ben diplom?zik ?s rabbiv? avatj?k. Tanul?s k?zben - 1868-ban - h?zass?gra l?p Brenit Eszterrel..

Els?nek Pozsony-Szentgy?rgy zsid? k?z?ss?ge h?vja a rabbii tiszts?gre. Itt eredm?nyes lelkip?sztori munk?val 3 esztend?t t?lt el. 1873-ban, a Duna j?bb parti telep?l?s?nek, Rajk?nak izraelita hiv?i h?vj?k a rabbii sz?kbe. E falu zsid? k?z?ss?ge lelkip?sztori teend?it is p?ld?san v?gzi. Vall?sfiloz?fiai ?s pr?dik?ci?s tud?sa folyamatosan n?veli elismerts?g?t. J? h?re t?voli v?rosokba is eljut. Igy t?rt?nik, hogy az 1874-ben, a R?ba parti v?rosban - 1871-t?l m?k?d? Gy?ri- ?s Gy?r-Szigeti Ortodox Izraelita Hitk?zs?g tagjai felaj?nlj?k Snyders Jakabnak a f?rabbii tiszts?get.

Snyders Jakabbal a Gy?ri- ?s Gy?r-Sziget Ortodox Izraelta Hitk?zs?g el?lj?r?s?ga teljess? v?lik. Szorgalmaz?s?ra megalakul az ?n?ll? Ortodox Izraelta Elemi Iskola. A gyermekek vall?sos oktat?s?ban a k?z?ss?g els? rabbija rendszeresen r?szt vesz. A f?rabbii feladatok v?gz?se k?zben f?radhatatlan a szoci?lis gondok megold?s?ban. Alapvet? k?teless?g?nek v?li a szeg?nyek, f?leg a szoci?lisan h?tr?nyos helyzet? gyermekek ist?pol?sa. A legfontosabb feladata egyik?nek tartja a magyar ?s zsid? kult?ra egy?ttes ?pol?s?t.

Kerek 3 ?vtizeden ?t t?lti be a Gy?ri-, Gy?r-Szigeti Ortodox Izraelita Hitk?zs?g f?rabbii funkci?t, mindig szer?nyen, ?ldozatokra is hajland?an. S amikor 71 ?ves kor?ban nyug?llom?nyba vonul, akkor Bern?t nev? fia r?v?n az ut?dl?st segiti megoldani.

I. Kem?ny J?zsef: V?zlatok a Gy?ri zsid?s?g t?rt?net?b?l. Nyomatott a Gy?ri H?rlap gyorssajt?j?n, 1930. 89/o. Dom?ny Istv?n: A Gy?ri Izraelita Hitk?zs?g t?rt?nete (1930 - 1947) Kiadja: A Magyarorsz?gi Zsid? Hitk?zs?gek Monogr?fi?i, Budapest, 1979. . 61/o.

Gy?r Megyei V?ros Lev?lt?ra:: Polg?rmesteri iratok, PM/1901/DE.