gyortopys.gif (21153 bytes)

Strasser Jonas

(Koszonettel Lonyai Sandornak, Budapest  15.marc. 2000)

Strasser Jonas

(Tokaj, 1901. augusztus 31. -Auschwitz, 1944. j?nius?) tan?t?, is-kolabizotts?gi vezet?s?gi tag. Az ?szak-magyarorsz?gi Tanit?k?p-z?ben 1918-ban pedag?giai oklevelet szerez. Ezut?n h?rom eszten-d?n ?t ?raad?, illetve h?zi tan?t?k?nt gyakorolja hivat?s?t. K?zben mag?n "tanul?k?nt" gyarap?ija hittudom?nyi ismereteit.

Az 1921-es ?vben megp?ly?zza a Gy?ri Ortodox Izraelita Hitk?zs?g seg?dtanit?i ?ll?s?t. A kilenc vet?lked? k?z?l Strasser J?-n?s kapja a legt?bb szavazatot. ?gy t?rt?nik, hogy 1921. j?lius 26-?n a sikeres p?ly?zat k?vetkezm?nyek?nt elhagyja Tokajt ?s Gy?r polg?r?v? v?lik.

Az ortodox hitk?zs?g ?s a v?ros nevel?i ?rtelmis?gi k?rei is szinte azonnal befogadj?k a neves borvid?kr?l ?rkez? koll?g?t. Az akkor n?pszer?? v?rosi olvas?i k?r?knek gyakori l?togat?ja. A Kisfaludy Irodalmi K?rben is gyakran megfordul. Sz?v?gy?nek tartja, hogy tan?tv?nyait megismertesse a magyar t?rt?nelem, irodalom ?s n?pm?v?szet legszebb r?szeivel.

A seg?dtan?t?b?l alig egy esztend? eltelt?vel m?r v?gleges?-tett pedag?gus lesz. A Gy?ri Ortodoxortodox Izraelita Hitk?zs?gi el?lj?r?s?gi tev?kenys?g?b?l is kiveszi r?sz?t. Javaslataival fejleszti az iskola nevel?si m?dszereit. Strasser nev?hez is f?z?dik a napk?zis oktat?si rendszer alkalmaz?sa.

A neves f?rabbi, Snyders Jakab is sz?vesem l?tja vend?g?l. A p?ntek esti, Snyders csal?di vacsor?n a Tokajb?l ?rkezett mag?nyos tan?t? csal?di k?rre lelhet. Tal?n ez is k?zrej?tsz?ja annak, hogy Strasser ?s a f?rabbi legid?sebb le?nya, Paula /N?metkereszt?r,1901. janu?r 27./ bens?s?ges bar?ts?got l?tes?t. Hamarosan, 1922. december 5-?n Paula ?s J?n?s - Snyders f?rabbi ?ld?s?val - h?zass?got k?t. A frigyet gazdag gyermek?ld?s tesz tartalmass?. Jakab 1923. szeptember 15-?n, Janka 1924. augusztus 31-?n, Lea 1927. j?lius 4-?n, Akiba 1929. janu?r 20-?n, M?rkus 1930. augusztus 2-?n, Eszter 1931. okt?ber 19-?n, D?vid 1933.. m?jus 13-?n ?s S?muel pedig 1936. j?lius 3-?n l?thatja meg a napvil?got.

Amikor a hatodik Strasser gyermek nev?t is be?rj?k az anya-k?nyvbe, ?ppen akkor ?rkeznek a magyar zsid?s?g eg?re is az els? s?t?t felh?k. Hitler n?metorsz?gi hatalomra ker?l?se hamarosan ?r-z?kelteti azt, hogy a s?t?t felh?k puszt?t? viharr? alakulnak. Az an-tiszemitizmus, a numerus clausust k?vet? 15 - 18 esztend? ut?n is-m?t hivatalos ?llami szerepet kap. Az ortodox izraelita iskola k?r?l is mind kevesebb a "leveg?". S 1944. m?rcius 19-?n Strasser J?n?s hivatalos iskolai szerepe v?glegesen "megsz?nik". Marad a t?rsadalmi tev?kenys?g, gyermekeket, feln?tteket seg?lyz? akci?k szervez?se. De a fasiszta vihar minden elk?pzel?st fel?lm?l?an puszt?t. 1944. ?prilis elej?n "j?n" a s?rga csillag, m?jus v?g?n a gett? ?s j?nius 11-?n a v?g, azaz a deport?l?s. A Strasser csal?db?l egy h?rmond?k?nt, csak Jakab ?li t?l a v?szkorszakot. Az auschwitzi kremat?rium kioltja a sz?l?k: Paula ?s J?n?s ?let?t ?s hamuv? v?ltoztatja Jank?t, Akib?t, M?rkust, Esztert, D?vidot ?s S?muelt. /Lea ?let?t 1924-ben a tbc. veszi el/

A legszebbet, a nevel?si hivat?s?t v?lasztotta Strasser J?n?s ?s tette, amig engedt?k, nem csak az iskol?ban.

I. Gy?r Megyei V?ros Lev?lt?ra: Zsid? hitk?zs?gi irat, 1923/445. uo. Polg?rmesteri irat. Strasser Jakab: Csal?di eml?kek, /K?z?rat/ A gy?ri ?s v?rosk?rny?ki m?rt?rok n?vsora, 1995. Gy?r, Moson, Sopron Megyei Lev?lt?r: Zsid? iratok 1944-b?l/944/2103/A.