*

*

* 

Dr. Roth Emil

 

roth.jpg (25521 bytes)

1907 - 1944

 

(A szoveg koszonettel  Lonyai Sandornak,   Budapest,  07.03.2000)

(Kunszentm?rton,1907. szeptember 21.-Auschwitz,1944. j?nius ?) hittudom?nyi t?rt?n?sz, f?rabbi,publicista.

Az elemi ?s k?z?piskol?t sz?l?v?ros?ban v?gzi, az ?retts?gi oklevelet is Kunszentm?rtonban veszi ?t. Ezut?n sz?l?i ?szt?nz?sre a lelkip?sztori hivat?s ?tj?t v?lasztja. A Budapesti Rabbik?pz? Int?zetben teljes?tik felv?teli k?rel-m?t.A P?zm?ny P?ter Tudom?nyegyetemen is sikeres a fel- v?teli vizsg?ja.1930-ban doktori cimmel diplom?zik. De m?g egy esztend?n ?t v?gez int?zm?nyi tanulm?nyokat.Az 1930-1931-es oktat?si ?vet a jeruzs?lemi H?ber Egyetemen ?s a Rav-Kuk Iskol?ban t?lti. A Szentf?ld?n h?ber nyevtu-d?s?t ?s vall?sfiloz?fiai k?szs?g?t fejlezti.

Haz?j?ba visszat?rve az Egri Neol?g Izraelita Hit- k?z?g tags?ga f?rabbijukk? v?lasztja. Hit?leti munk?ja k?zben-Budapesten 1932. febru?r 25-?n- h?zass?got k?t az 1910.szeptember 15-?n sz?letett Banet Erzs?bettel. A csa-??dot k?t gyermek - Kiskunszentm?rtonban Gy?rgy (1933. janu?r 27.) ?s Gy?rben Jutka ( 1937. ?prilis 11.)- teszi tel-jess?.

Egerben minden tev?kenys?g?vel igazolja, hogy hivat?s?t "esk?j?hez" h?ven gyakorolja. Embert szeret? p?ldaad?sa, szoci?lis ?rz?kenys?ge, pr?dik?ci?s tehets?ge ?ltal?nos elismer?st kap. Nev?nek megbecs?lts?g?t n?veli publik?ci?s munk?lkod?sa. A doktori disszert?ci?ja: Rabbi Ovadia Bertnura utaz?sai erez Izraelben, tov?bb? a Zsid? k?nyvek, zsid? sorsok, valamint a M?zes ?s a chasszidizmus, stb. ?rtekez?sei Magyarorsz?g ?s Izrael tudom?nyos k?reiben egyar?nt ismertek.

A legelterjedtebb m?v?ben, Az ?rk?d?s ?jszak?ja ?r?s?ban fogalmazza: "(...) Isten azt ?g?rte, hogy a sz?m?zet?sben sem hagyja el Izraelt. A galut t?nye, a szenved?s nem jelenti a sz?vets?g felbont?s?t. Ellenkez?leg. Min?l t?bb szenved?s van a vil?gban, ann?l ink?bb ?rzi Izrael, hogy Isten m?g v?r t?le valamit."

Amikor 1935. j?nius 21-?n, a megboldogult dr. Schwarcz M?r gy?ri neol?g f?rabbinak az ut?dj?t p?ly?zattal keresik, akkor ? v?lik a leges?lyesebb?. A pr?dik?ci?kkal is bemutatkoz? 25 vet?lked? rabbi k?z?l dr. R?th kapja a legt?bb m?ltat? ?rt?kel?st. Az 1935. szeptember 15-i hitk?zs?gi k?zgy?l?sen majdnem 100 sz?zal?kos ar?nnyal kapja meg a gy?ri f?rabbii tiszts?get. A beiktat?s december 15-?n t?rt?nik. N?gy nappal k?s?bb, 1935. december 19-?n Gy?r Szabad Kir?lyi V?ros K?zgy?l?se egyhang? szavaz?ssal a telep?l?s k?pvisel?i k?z? h?vja. S megkezd?dnek R?th Emilnek gy?ri dolgos napjai. A R?ba-parti v?rosban is igazol?dik, hogy h?s?gesen megtartja rabbii avat?si fogadalm?t. F?radhatatlan a hitk?zs?gi ?let fejleszt?s?ben. Mindent megtesz a zsid? ?s nem zsid? alkot?i egy?ttm?k?d?s?rt. ?m eme sz?vb?l fakad? t?rekv?seihez a kialakul? politikai l?gk?r nem kedvez. S?t.

Gy?ri f?rabbis?ga egybeesik azzal az id?vel, amikor a hitleri n?met fasizmus Magyarorsz?gon is g?tl?stalanul terjed. Az els? antiszemita, magyar zsid?t?rv?ny 1938. m?jus 12-?n ker?l az Orsz?ggy?l?s asztal?ra. M?jus 24-?n szentes?tik. E jelens?gb?l ?s sok minden m?sb?l, a f?rabbi bizonyosan t?rt?n?szhez ill?en sz?mol az antiszemitizmus tov?bbi t?rh?d?t?s?val. Ennek megg?tl?s??rt ?l a leghalv?- nyabb lehet?s?gekkel is . A v?ros legmagasabb szint? f?ru-m?n, 1938. okt?ber 12-?n sz?t k?r. "(...)Magyarorsz?g ?rdek?ben - hangs?lyozza - v?llvetve sz?ks?ges k?zdeni. A magyar zsid?s?g is - folytatja - egynek tekinti mag?t a nemzettel, mind a megpr?b?ltat?sban, mind pedig (...) ?r?m?ben." A felsz?lal?s csak?gy, mint b?rmely m?s j? sz?nd?k? er?fesz?t?s, nem g?tolja a magyarorsz?gi n?cizmus ?jabb l?p?seit. 1939. m?jus 5-?n megsz?letik a m?sodik ?s 1941. augusztus 8-?n hat?lyba l?p a harmadik - az imm?r n?rnbergi szellem? - magyar zsid?t?rv?ny is.

A megal?z? t?rv?nyek k?z?l m?r a m?sodik kimondja, hogy a telep?l?si ?nkorm?nyzatokban izraelit?k nem maradhatnak. Gy?rben 1939. szeptember 27-?n z?rj?k ki a zsid? sz?rmaz?s?akat, k?z?tt?k R?th Emilt is.

A folyamatosan roml? k?z?leti l?gk?rben a f?rabbi a kor?bbiakn?l is nagyobb figyelmet ford?t a zsid? ifj? l?nyok ?s fi?k nevel?s?re, form?l?s?ra. Akit csak lehet, felk?sz?t az Izraelba val? leend? "menek?l?sre". A r?thi ali?z?si iskola a gy?ri ?s v?rosk?rny?ki zsid? ifjakat igyekszik mindenre felk?sz?teni. Megtanulj?k, hogy az ?g?ret f?ldj?t csak sok-sok k?zdelemmel, ?ldozattal lehet el?rni.

Magyarorsz?g 1944.m?rcius 19-i hitleri megsz?ll?sa felgyors?tja a zsid?k megal?z?s?t szolg?l? rendelkez?sek ?letbel?p?s?t. Megkezd?dnek a deport?l?si el?k?sz?letek is. Ritk?n el?fordulnak kiv?teles esetek. R?th f?rabbinak ?s csal?dj?nak is felaj?nlj?k az un. Kasztner vonatra "sz?l?" jegyet. Ezt ? elutas?tja. "Nekem - magyar?zza - j?ban, rosszban a ny?jam mellett a helyem." E magatart?s?val ?l-te p?rja is egyet?rt. Mindketten ?r?k?rt?k? p?ld?t mutat-nak depot?land? t?rsaiknak ?s a v?szkorszak minden t?l?l?j?nek.

M?r a v?ros Budai ?ti barakk gett?j?ban van, amikor h?veit 1944. j?nius 9-?n, p?ntek este a s?beszt k?sz?nt? im?ra h?vja. A szabad ?g alatti, utols? gy?ri istentiszteletet a n?met ?s magyar n?cik megzavarj?k. A f?rabbiba fojtj?k a sz?t. ?m csak form?lisan.

Az 1944. j?nius 11-?n Gy?rb?l els?nek indul?, marhavagonos deport?l? szerelv?ny a R?th csal?dot is az auschwitzi megsemmis?t?, hal?lt?borba sz?lltja.

 

I. Dr R?th Emil: A ?rk?d?s ?jszak?ja, Budapesti Nyomda, 1941. Gy?r Megyei V?ros Lev?lt?ra: Gy?r Szab. Kir. V?ros K?zgy?l?si Jegyz?k?nyve, 1935. december 19., uo.1938. okt?ber 12. Dom?n Istv?n: A Gy?ri Izraelita Hitk?zs?g t?rt?nete, 1930 - 1947. Budapest 1979, 23 - 24/o. Natan Ben: A gy?ri rabbi dr. R?th Emil, Izrael, 1994. Gy?ri H?rlap, 1935. szeptember 16. Gy?ri Nemzeti H?rlap, 1939. m?jus 20., uo. 1942. m?rcius 25., uo. 1944. m?jus 27. Egyenl?s?g, 1938. febru?r (11), ?j ?let, 1947. j?nius (19).

 


Dr. Roth Emil

(From the  "GYORI ELETRAJZI LEKSZIKON")

http://www.gyel.gyor.hu/

Roth Emil, dr.

Kunszentmikl?s, 1907. szeptember 21. - Auschwitz, 1944. j?nius

Rabbi. Az elemi ?s a k?z?piskol?t sz?l?faluj?ban v?gezte. ?retts?gi ut?n az egyh?zi p?ly?t v?lasztotta. Beiratkozott a Budapesti Rabbik?pz? Int?zetbe. Ezzel p?rhuzamosan a P?zm?ny P?ter Tudom?nyegyetemen filoz?fi?t tanult. 1930-ban kapott diplom?t. Az 1930-31-es oktat?si ?vet Jeruzs?lemben t?lt?tte. A H?ber Egyetemen ?s a Rav-Kuk Int?zetben gyarap?totta tud?s?t.
1931-ben Budapesten rabbiv? avatt?k. Ugyanabban az ?vben az Egri Neol?g Izraelita Hitk?zs?gben f?rabbiv? v?lasztott?k. A doktori disszert?ci?ja, Rabbi Ovadia Bertnura utaz?sai Eretz Izraelben, tov?bb? a Zsid? k?nyvek, zsid? sorsok, a M?zes ?s A Chasszidizmusr?l c?m? ?rtekez?sei a magyarorsz?gi ?s izraeli zsid?s?g k?r?ben egyform?n - manaps?g is - haszn?latosak.
1935. j?nius 21-?n dr. Schwarz M?r f?rabbi ut?d?ul v?lasztott?k. A beiktat?sa december 15-?n t?rt?nt meg. N?gy nappal k?s?bb Gy?r szabad kir?lyi v?ros k?zgy?l?se egyhang? szavaz?ssal tagjai sor?ba v?lasztotta.
A zsid?t?rv?nyek ?rtelm?ben azonban 1939. szeptember 27-?n kiz?rt?k a k?zgy?l?sb?l. A folyamatosan roml? k?r?lm?nyeket felismerve figyelm?t a fiatalok nevel?s?re ir?ny?totta. Akit csak lehetett, felk?sz?tett a leend? Izraelbe val? menek?l?sre. Magyarorsz?g n?met megsz?ll?s?t k?vet?en eg?sz csal?dj?nak felaj?nlott?k ezt a lehet?s?get, ?m ? elutas?totta. "Nekem - mondotta - j?ban ?s rosszban hittestv?reim mellett a helyem."
Az 1944. j?nius 11-?n a Gy?rb?l indul? els? deport?l? vonattal ?rkezett csal?dj?val Auschwitzba. Az eg?sz csal?d ott lelte hal?l?t.

(L.S.)